30/03/2018 Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2018

Đăng bởi tuan

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2018

Nghi quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017

Đăng bởi tuan

Nghi quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC 2017 của Công ty

07/04/2017: Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên và giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đăng bởi binhlt

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên và giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

15/05/2016: Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Đăng bởi binhlt

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

28/04/2016: Thông báo chốt danh sách cổ đông Đại hội thường niên 2016

Đăng bởi binhlt

Thông báo chốt danh sách cổ đông Đại hội thường niên 2016