15/06/2021 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản

Đăng bởi tuan

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản

12/06/2021 Thông báo vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đăng bởi tuan

Thông báo vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ